Regulamin

 

 

REGULAMIN

 

§ 1

Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.omega-es.pl prowadzonego przez Omega Enterprise Services sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy Al. Krakowskiej 61A (05-090) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000671665,  NIP: 7010679385, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu.

2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

§ 2

Definicje

1. Sklep - sklep Internetowy Sprzedawcy, serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.omega-es.pl za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie, a Klient może składać Zamówienia lub Zamówienia na licencje lub korzystać z innych przewidzianych usług.

2. Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

3.  Sprzedawca - Omega Enterprise Services sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym.

4.  Klient – Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, który złożył lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu. Sklep nie obsługuje sprzedaży na rzecz konsumentów.

5.  Strona - Sprzedawca lub Klient.

6.  Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, podejmująca czynności w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadająca przypisany numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.  Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta – osoba fizyczna posiadająca przypisany numer identyfikacji podatkowej i wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w art. 3851-3853 Kodeksu cywilnego.

8.  Konto – konto Klienta, podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.

9.  Rejestracja – jednorazowa, dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

10. Towar – materialna rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży lub prawo będące przedmiotem Umowy sprzedaży (np. licencja).

11. Umowa sprzedaży – umowa, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towaru na Klienta, a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny lub umowa, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia prawa do korzystania z określonego oprogramowania na Klienta (sprzedaż licencji), a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia z tego tytułu ceny.

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

13. Zamówienie na licencję – forma Zamówienia, oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy ze Sprzedawcą o udzielenie licencji na oprogramowanie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość (sprzedaż licencji), za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę oprogramowania, na korzystanie, z którego licencja jest sprzedawana.

14. Subskrypcja – model abonamentowy sprzedaży Towaru, realizowany poprzez Zmówienie na licencję obejmujący uprawnienie do korzystania z Towaru przez Klienta, w okresie rozliczeniowym wybranym przez Klienta.

 

§ 3

Warunki korzystania ze Sklepu

1.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła, dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu, remarketingu.

3. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 4

Składanie Zamówień  

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu po dokonaniu Rejestracji, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi: przedstawienie oferty Sklepu, składanie Zamówień, składanie Zamówień na licencje, składanie zapytań ofertowych.

3. Do zakupu licencji Microsoft wymagane jest uzupełnienie pól informacyjnych (w formularzu Zamówienia) o posiadanym już tenancie Microsoft lub nazwie proponowanego tenanta (jeśli Klient jeszcze go nie posiada).

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

5. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu oraz wprowadzenie danych Klienta.

6.  Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

7. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Zamówienia w formie wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów złożonego przez Klienta Zamówienia.

8.  Sprzedawca po rozpatrzeniu oferty Klienta wyśle Klientowi wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

9.  Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

10. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.

11. Subskrypcja uruchamiana jest po uiszczeniu przez Klienta opłaty za wybrany okres rozliczeniowy. Subskrypcja bezterminowa i subskrypcja terminowa ulegają automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy rozliczeniowe. Klient może zrezygnować z automatycznego przedłużenia subskrypcji poprzez złożenie dyspozycji anulowania subskrypcji przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego poprzez Konto Klienta bądź w drodze wiadomości e-mail w przypadku braku dostępności Konta.

12. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

13. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w tym prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w szczególności, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin lub narusza inne warunki świadczenia usług lub gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 5

Płatności oraz dostawa

1.  Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie składania Zamówienia. Klient w trakcie wypełniania Zamówienia wybiera sposób dostawy oraz płatności i akceptuje swój wybór.

2.  Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest w polskich złotych. Kwoty wskazywane w innych walutach mają jedynie walory pomocnicze.

3.  Ceną wiążącą dla Klienta jest zawsze cena w polskich złotych aktualna w chwili złożenia Zamówienia.

4.  Klient ma do wyboru następujące formy płatności:  

 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy na podstawie faktury proforma, z zastrzeżeniem, że w tytule zapłaty należy podać numer Zamówienia,
 • kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro lub
 • za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych dostarczanych przez serwis Blue Media S.A.

5.  Inne niż wskazane w ust. 4 dostępne formy płatności oraz formy wysyłki wskazywane są podczas procesu składania Zamówień przez Klientów.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. w razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową.

7.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą:  

 • Klient zobowiązany jest zapłacić za Towary i koszt dostawy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zamówienia przez  Sprzedawcę,
 • czas realizacji Zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

8. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia Zamówienia będą automatycznie anulowane.

9.  W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować Zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

10. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

11. W razie niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a Zamówienie jest anulowane.

12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

13. Informacje w Sklepie o dostępności i czasie wysyłki są widoczne dla Klienta na karcie produktu.

14. W koszyku, w pierwszym kroku zakupowym, Klient po podaniu danych do wysyłki oraz wybraniu możliwych opcji płatności, otrzymuje metody, koszty oraz estymowany czas dostawy Towaru tj. czas jaki będzie potrzebny Sprzedawcy oraz przewoźnikowi do dostarczenia Towaru Klientowi. W każdym przypadku Sprzedawca stara się realizować wysyłki niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy.

15. Klient w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

16. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

17. O ile strony nie uzgodniły innego terminu dostawy, Sprzedawca dostarcza Towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania Towarów lub kontroli nad nimi, bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni od zawarcia Umowy sprzedaży.

18. Czas dostawy Towaru z Zamówienia uzależniony jest od dostępności Towaru w magazynie. W przypadku braku dostępności Towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia lub wydłużenia terminu dostawy Towaru.

19. W przypadku wysyłki Towaru, ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta w chwili wejścia przez Klienta lub osobę trzecią działającą w imieniu Klienta, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towaru. Jednakże ryzyko przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia Towaru przewoźnikowi, jeżeli Klient zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedawca nie oferował takiej możliwości.

20. Do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT dostarczana jest elektronicznie na adres email Klienta wskazany w Zamówieniu.

 

§ 6

Gwarancja i rękojmia

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie, jeżeli w opisie Towaru nie są wyraźnie oznaczone jako używane lub refabrykowane/odnowione (refurbished), są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

2. Wszystkie Towary oferowane na stronach Sklepu mogą posiadać gwarancję. Gwarancja może być udzielona przez producenta, dystrybutora lub Sprzedawcę. Okres na jaki udzielana jest gwarancja eksponowany jest na karcie produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, których adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych.

3. Sprzedawca może udostępniać linki do stron producentów Towarów z warunkami gwarancji na Towary lub zamieści przy produkcie stosowny opis warunków gwarancji. Z gwarancji dokładnie wynika, kto jest zobowiązanym z tytułu udzielonej gwarancji jakości na Towar, a także określone są dokładnie wszystkie warunki gwarancji.

4. Podmiot odpowiedzialny z tytułu gwarancji (z reguły producent Towaru) jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia Towaru.

5. Jeżeli wady Towaru ujawnią się w okresie gwarancji i są objęte gwarancją Klient powinien żądać usunięcia wady fizycznej Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad zgodnie z gwarancją od podmiotu odpowiedzialnego z tytułu gwarancji.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru jest wyłączona. Sprzedawca nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za wady ukryte Towaru.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania Towaru. W przypadku Towarów używanych lub refabrykowanych/odnowionych (refurbished) odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie obejmuje odpowiedzialności za takie zmniejszenie wartości lub użyteczności rzeczy, która jest normalnym następstwem jej prawidłowego używania.

8. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta z tytułu rękojmi oraz przysługujące Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta z tego tytułu uprawnienia są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

 

§ 7

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej lub elektronicznej na niżej skazane dane Sprzedawcy:

 • adres: Omega Enterprise Services Sp.  z o.o., Al.Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy
 • kontakt mailowy: sklep@omega-es.pl
 • kontakt telefoniczny (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-16:00): (+48) 22 393 69 69

2. Towar wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu powinien zostać odesłany przez Klienta na adres Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja SKLEP".

3. Do przesyłki Klient dołącza wypełniony formularz reklamacji, którego wzór został udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu pod adresem: sklep.omega-es.pl

4. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient w formularzu reklamacji opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zawierającego reklamację Towaru lub reklamację związaną z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonego przez Klienta, a w przypadku Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta uczyni to w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego żądania zawierającego reklamację.

6. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji okaże się, że do uszkodzenia doszło z winy Klienta Sprzedawca może obciążyć Klienta wszelkimi kosztami wynikającymi z rozpatrzenia reklamacji.

 

  § 8

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.

2. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.

3. Jeżeli Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów będących materialnymi rzeczami ruchomymi rozpoczyna się od dnia, w którym Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jego posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu Towarów – w posiadanie ostatniego z nich), a w przypadku innych Towarów od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

5. W celu wykonania prawa odstąpienia Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie, a dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone z wykorzystaniem udostępnionego przez Sprzedawcę następującego Wzoru formularza odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

7.  Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:  

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez      Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 • których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu  opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu;
 • których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w  zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

8. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta,  chyba że wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta zwróci Towar Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, wysyłając go na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od Umowy sprzedaży jest nieskuteczne.

                

§ 9

Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.omega-es.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Wymagamy podania od Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć usługi: adresu e-mail, loginu, hasła, telefonu oraz informacji o firmie i jej adresie.

3. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Sklepu.

4. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

5. Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi w ramach Sklepu albo stanowi uzasadniony interes Sprzedawcy lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Klientów), Sprzedawca jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania  i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów. Takie dane mogą obejmować np. cookies, adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Klienta wykorzystywane do dostępu do platformy Sklepu, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Klient (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, informacje o korzystaniu z serwisu oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

6. Sprzedawca przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Klientów w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:  

 • gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do: umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu, zakładania i zarządzania Kontem, zapewnienia obsługi Konta i transakcji, realizacji umów zawartych w ramach Sklepu, kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługi reklamacji;
 • gdy obowiązek przetwarzania istnieje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych;
 • gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy którym jest: monitorowanie aktywności obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe oraz zarządzanie ruchem na platformie, dopasowanie reklam i treści zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług, zapewnienie obsługi usług płatniczych,  zapewnienie bezpieczeństwa usług, oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,  prowadzenie analiz statystycznych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych; zapewnienie rozliczalności, tzn. możliwości wykazania, że: dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony, przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania, dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

7. W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem poprzez adres email odo@omega-es.pl lub pisemnie pod adresem Omega Enterprise Services Sp. z o.o., Al.Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy.

8.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Bogusława Pilc, z którym można skontaktować się poprzez adres email odo@omega-es.pl lub pisemnie pod adresem Omega Enterprise Services Sp. z o.o., Al.Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu zobowiązuje Sprzedawcę do poinformowania Klientów w jasny i czytelny sposób o zmianie Regulaminu.

3. Sprzedawca świadczy swoje usługi poprzez Sklep tylko przedsiębiorcom i tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

5. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów i kategorii, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

7. Na stronie internetowej Sklepu lub jej podstronach znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach lub ich niezgodność z obowiązującym prawem.

8. Do Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta nie mają zastosowania następujące postanowienia niniejszego Regulaminu: § 5 ust. 16, § 5 ust. 18, § 6 ust. 6, § 7 ust. 6, § 10 ust. 1.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

 

Pobierz Regulamin obowiązujący od dnia 01.01.2021 r. w wersji pdf.

Pobierz Regulamin obowiązujący do dnia 31.12.2020 r. w wersji pdf. 

Pobierz Wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl